กรมบัญชีกลางเดินหน้าวางเครื่องอีดีซีร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพิ่มอีก 20,000 เครื่องทั่วประเทศ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ได้ข้อสรุปว่าจะเริ่มดำเนินการวางเครื่องอีดีซีให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีข้อมูลถูกต้องสมบูรณ์ 9,051 ร้านค้า ซึ่งขณะนี้ได้ขนส่งเครื่องอีดีซีที่พร้อมใช้งานไปยังธนาคารกรุงไทยสาขาประจำจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับร้านธงฟ้าประชารัฐเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ จะจัดอบรมและส่งมอบให้กับร้านค้าในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวมถึงร้านในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี เริ่มวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยจะเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 อย่างแน่นอน ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการหลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้องของร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อไป

สำหรับเจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐที่จะเข้าอบรมและรับมอบเครื่องอีดีซีต้องเตรียมเอกสารแสดงตัวตนและสมุดบัญชีธนาคารให้ครบถ้วน และนำมาในวันอบรมตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้แจ้งไว้ ซึ่งเจ้าของร้านค้าจะได้เรียนรู้ขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานจริง กรณีที่ไม่สามารถมาได้ตามวันและเวลานัดหมายสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนมารับเครื่องอีดีซีแทนได้ โดยให้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจ หรือติดต่อกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพื่อขอรับเครื่อง ภายใน 15 วันถัดไป หากเจ้าของร้านค้าไม่ติดต่อภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะจัดสรรเครื่องอีดีซีให้กับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนสำรองไว้ต่อไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวย้ำว่า เนื่องจากภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องอีดีซี ดังนั้น การติดตั้งเครื่องเพื่อรับชำระค่าสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้กับร้านค้า หากตรวจพบว่าร้านค้าใดกระทำผิดหลักเกณฑ์ตามประกาศกรมการค้าภายใน เช่น เรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขึ้นราคาสินค้าจากราคาขายปลีกทั่วไป และกระทำการที่เอาเปรียบผู้บริโภค เป็นต้น ถือว่ามีความผิด ซึ่งกรมการค้าภายในจะเพิกถอนการเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและกรมบัญชีกลางจะเรียกคืนเครื่องอีดีซี ทันที โดยจะไม่ให้มีการวางเครื่องอีดีซีได้อีก

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการติดตั้งเครื่องอีดีซีให้กับร้านค้าประชารัฐ 20,000 เครื่อง ซึ่งในจำนวนนี้มีร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่จะได้รับเครื่องไปติดตั้ง 10,000 เครื่อง.-สำนักข่าวไทย